30 grudnia 2021

Rekuperator płytowy PREMIUM

Nowy światowy trend w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu energii. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zużycia energii jest odzysk energii w systemach wentylacyjnych.

Stosowanie odzysku energii, oprócz tego, że jest bezkosztowe dla środowiska, jest również korzystne dla konsumenta w postaci obniżenia kosztów eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Efektywność odzysku energii jest oceniana przy użyciu wartości procentowej.

Można obliczyć całkowity, pozorny, suchy i osłonięty odzysk ciepła.

Każdy z nich może być ustawiony w zależności od dopływu i odpływu powietrza.

W obrębie jednego urządzenia sprawność zależy w dużej mierze od parametrów powietrza przed wejściem do wymiennika i po wyjściu z niego, od stosunku strumienia powietrza nawiewanego i usuwanego oraz od prędkości przepływu powietrza przez wymiennik.

Jak widać z powyższego, mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą parametrów, które mogą być wykorzystane do manipulowania wartościami objętościowymi odzysku energii. Dlatego też, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Komisja Europejska w swoim komunikacie: "Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. W celu wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EWG w sprawie wymagań dotyczących Eko-projektu (ErP2016 - Ekoprojekt 2016) dla systemów wentylacyjnych" określa wzór i wymagania dotyczące obliczania sprawności odzysku energii. Wzór oparty jest na normach europejskich EN 13053 i EN 308. Wzór jest ograniczony do tzw. suchego odzysku ciepła przy stałej różnicy temperatur 20 °C pomiędzy temperaturą powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, Równowaga pomiędzy sprawnością odzysku ciepła w kanale powietrznym a powietrzem odprowadzanym, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnej sprawności odzysku ciepła dla ciepła odprowadzanego.

Na dzień 1 czerwca 2016 r. wartość ta wynosi 63% dla odzysku ciepła w systemach przelotowych i 67% dla pozostałych systemów, przy czym komora mieszania nie jest traktowana jako system odzysku ciepła.

VTS, aby ułatwić dobór urządzeń oraz spełnić wymagania Ekoprojektu 2016, oferuje opcję PREMIUM do odzysku energii w wymiennikach krzyżowych. Sprawność odzysku ciepła suchego w wariancie PREMIUM jest o około 20 punktów procentowych wyższa niż w przypadku rozwiązań standardowych w wariancie STANDARD, tj. o około 30-40% niższa. Na przykład, centrala wentylacyjna miała sprawność 45% przy zastosowaniu rozwiązania standardowego, ale 67% przy zastosowaniu opcji PREMIUM.

Rozporządzenie WE, oprócz wymogu minimalnej sprawności, zakłada również obowiązkowe stosowanie obejść powietrznych w systemach odzysku. Program VTS został uzupełniony o bypass w urządzeniach VS 10 do VS 15.

Oprócz realizacji systemów PREMIUM dla jednostek odzysku ciepła, VTS oferuje również integrację komory mieszania w stałej przestrzeni obejścia:

1 - zawór powietrza obejściowego

2 - Zawór przełączający do komory mieszania w centralach rekuperatorów krzyżowych (PM)

Po stronie powietrza napływającego z pomieszczenia, podobnie jak w zaworze by-pass, zamontowany jest odpowietrznik, który po otwarciu zasysa powietrze do kanału by-pass i miesza strumienie powietrza w wymaganej proporcji. Po wymieszaniu strumień powietrza kierowany jest do elementów umieszczonych dalej wzdłuż kierunku przepływu powietrza nawiewanego.

Montaż szafy mieszającej zintegrowanej z przednim wymiennikiem ciepła prowadzi do znacznych zmian w wyglądzie zewnętrznym urządzenia i jego konstrukcji.

Przegląd wężownic z wymiennikiem odwracalnym

Aby zagwarantować prawidłową pracę wymiennika ciepła przy odzysku chłodu, VTS fabrycznie wyposaża wymiennik ciepła w przepustnicę powietrza, która przechwytuje przepływ powietrza do przechłodzonego wymiennika ciepła.

3 - Zawór powietrza - odcina dopływ powietrza do rekuperatora powietrza.

Dzięki przeniesieniu szafy mieszającej do przestrzeni by-passu, centrale z rekuperatorem krzyżowym z szafą mieszającą w opcji PREMIUM są w większości krótsze niż w opcji STANDART. Różnica wynosi od 366 do 730 mm, w zależności od modelu.

Zastosowanie opcji PREMIUM oznacza, że seria VTS nie tylko spełnia wymagania Unii Europejskiej, ale również zwiększa konkurencyjność central wentylacyjnych VENTUS.